Regulamin konkursu “Wyprawka? Pytamy Mamy”

Regulamin Konkursu “Wyprawka? Pytamy Mamy”

Z DNIA 21.08.2023r.

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu “Wyprawka? Pytamy Mamy” (zwanym dalej „Konkurs”) jest właściciel portalu Epozytywnaopinia.pl, tj. spółka UPEVERMEDIA Sp. z o.o.  z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Solidarności 1/3/5, kod pocztowy: 53-661, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 00001016653, NIP: 8971917768, REGON: 524352532  (zwana dalej „Organizator”).
 2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Jeronimo Martins Polska, S.A. z siedzibą w Kostrzynie, ul. Żniwna 5, kod pocztowy: 62-025, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000222483, NIP: 7791011327, REGON: 630303023, kapitał zakładowy w wysokości 798.214.120,00 zł, wpłacony w całości, BDO 000004585 (zwana dalej „Fundator”).
 3. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady na jakich Konkurs “Wyprawka? Pytamy Mamy” jest przeprowadzany.
 4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 21.08.2023r., tj. w dniu publikacji na Fanpage’u oraz na Profilu informacji o Konkursie i trwa do dnia 20.09.2023r. do godz. 23:59 (zwany dalej „Czas Trwania Konkursu”). Czas Trwania Konkursu nie obejmuje wydania nagród oraz ewentualnej procedury reklamacyjnej.
 5. Konkurs jest prowadzony w ramach ankiety “Ogólnopolskie Badanie Wyprawkowe 2023”, prowadzonej w serwisie Webankieta pod adresem: https://www.webankieta.pl/ oraz na stronie internetowej Organizatora pod adresem https://epozytywnaopinia.pl/wyprawka-pytamy-mamy (zwane dalej „Strona Konkursowa”). 
 6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany, sponsorowany ani powiązany z podmiotem będącym właścicielem serwisu Webankieta. Właściciel serwisu Webankieta nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być́ kierowane do Organizatora, a nie do właściciela niniejszego serwisu. Organizator zobowiązuje się̨ do zwolnienia właściciela serwisu Webankieta z odpowiedzialności wobec Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko właścicielowi serwisu Webankieta roszczenie związane z Konkursem. 
 7. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.

 

§2. Uczestnicy

 1. Uczestnikiem Konkursu (zwany dalej „Uczestnik Konkursu”) może być osoba fizyczna, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konkursu i przez cały okres trwania Konkursu spełnia następujące warunki:

a) zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia, 

b) ma ukończone 18 lat, 

c) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 

d) jest rodzicem / opiekunem dzieci / dziecka, które nie ukończyło 24 miesiąc życia (w dniu zakończenia trwania Konkursu).

2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, niedozwolone jest dokonywanie Zgłoszeń w imieniu innych osób. Uczestnictwo w Konkursie jest całkowicie dobrowolne.

3. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są przestrzegać regulaminu serwisu Webankieta.

 

§3. Zasady uczestnictwa w konkursie

 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnika powinien  w Czasie Trwania Konkursu  wypełnić ankietę znajdującą się w serwicie Webankieta pod adresem: https://badaniewyprawka2023.webankieta.pl/, w tym udzielić odpowiedzi na pytanie otwarte zawarte w części konkursowej ankiety (dalej zwane jako „Odpowiedź”) oraz dokonać prawidłowego zgłoszenia udziału w Konkursie poprzez podanie swojego adresu mailowego do kontaktu ws organizacji Nagrody (zwane dalej “Dane osobowe”) i kliknięcie przycisku „Dalej” na ostatniej stronie ankiety (dalej zwane „Zgłoszenie”).
 2. Przesyłając Zgłoszenie do Konkursu Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje Regulamin w całości. 
 3. Uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz.
 4. Każda Odpowiedź będzie oceniana oddzielnie.
 5. Każde Zgłoszenie musi spełniać wymogi dla Odpowiedzi określone w Regulaminie.
 6. Zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w Regulaminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
 7. Odpowiedź musi być napisana w języku polskim. 
 8. Niedozwolone jest zgłoszenie do Konkursu Odpowiedzi:

a) o treści niezgodnej z prawem lub zasadami współżycia społecznego,

b) naruszającej dobre obyczaje, w tym w szczególności o charakterze wulgarnym, pornograficznym, propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym, narodowym czy wyznaniowym,

c) będącej utworem, do którego prawa autorskie przysługują osobie innej niż Uczestnik Konkursu zgłaszający daną Odpowiedź w Konkursie,

d) ujawniającej tajemnice przedsiębiorstwa jakiegokolwiek podmiotu trzeciego,

e) zawierającej treści naruszające prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste osób trzecich),

f) naruszającej postanowienia Regulaminu lub postanowienia regulaminów serwisu Webankieta.

9. Odpowiedzi niespełniające wymagań określonych w ust. 7 oraz ust. 8 powyżej nie będą brane pod uwagę przy rozstrzyganiu Konkursu.

10. Uczestnik Konkursu oświadcza, że jest odpowiedzialny za zgodność z prawem Odpowiedzi oraz ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do Organizatora, jak i osób trzecich za ewentualne szkody spowodowane zgłoszeniem Odpowiedzi do Konkursu.

11. Uczestnik oświadcza, że ponosi odpowiedzialność w przypadku, gdyby zgłoszona Odpowiedź narusza dobra osobiste osób trzecich.

 

§4. Rozstrzygnięcie Konkursu 

 1. Celem zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, w tym w szczególności w celu weryfikacji poprawności Zgłoszeń Uczestników oraz wyłonienia zwycięzców Konkursu, Organizator powołał komisję konkursową (zwane dalej „Komisja”), w skład której wchodzą 3 osoby (słownie: trzy osoby) będące przedstawicielami z ramienia Organizatora. 
 2. Komisja dokona oceny Odpowiedzi uwzględniając ich oryginalność, kreatywność, pomysłowość, walory artystyczne, zgodność z pytaniem i na tej podstawie wybierze zwycięzców Konkursu.
 3. W terminie do 14 dni od daty zakończenia Konkursu Komisja wybierze 20 (słownie: dwadzieścia sztuk) Odpowiedzi Uczestników Konkursu spośród wszystkich zgłoszonych w Czasie Trwania Konkursu. Uczestnikom Konkursu wybranych przez Komisję Odpowiedzi zostaną przyznane Nagrody (zwanych dalej „Laureatami”).
 4. Organizator skontaktuje się droga elektoiniczną z Laureatami w terminie do 7 dni roboczych po wybraniu wszystkich 20 (słownie: dwudziestu sztuk) Odpowiedzi, poprzez wiadomość mailową wysłaną na adres e-mailowy podany w ankiecie, o której mowa w §3 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
 5. Laureat zobowiązany jest w odpowiedzi na wiadomość, o której mowa w §4 ust. 4  Regulaminu do 7 dni roboczych potwierdzić Organizatorowi przyjęcie Nagrody poprzez odesłanie zwrotnej wiadomości mailowej.
 6. W sytuacji w której Organizator nie będzie mógł skontaktować się z Laureatem z przyczyn od niego niezależnych, w tym w sytuacji, braku otrzymania potwierdzenia dostarczenia Nagrody, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania informacji, o której mowa w §4 ust. 4, prawa do Nagrody pozostają w dyspozycji Organizatora, który uprawniony jest do jej przyznania (na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie) kolejnemu Uczestnikowi Konkursu, którego Odpowiedź zostanie wyłoniona w sposób określonych w §4 ust. 2.
 7. Niedozwolone jest przenoszenie praw do Nagrody na jakąkolwiek osobę trzecią.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zamieszczenia informacji o wynikach Konkursu (ze wskazaniem imion i nazwisk Laureatów oraz cytowaniem nagrodzonych Odpowiedzi) w na; Fanpage, Profilu oraz na Stronie Internetowej Organizatora.

 

§5. Nagrody

 1. W Konkursie zostaną przyznane Nagrody w postaci 20 (słownie: dwudziestu sztuk) voucherów elektronicznych o wartości 100,00 zł brutto (słownie: sto złotych brutto) każdy.
 2. Nagroda zostanie przekazana w formie indywidualnego kodu, który Laureat będzie mógł zrealizować w sieci sklepów Biedronka, zgodnie z Regulaminem „E-kodów na zakupy”, dostępnym na stronie, pod następującym adresem:  https://statickartypodarunkowe.biedronka.pl/Regulamin-e-kodow-NOWY-final.pdf.
 3. Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody, wymiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny lub zamiany na inną Nagrodę.
 4. Nagroda zostanie przekazana Laureatowi,  drogą elektroniczną na adres e-mailowy Laureata, wskazany przez Laureata konkursu w Zgłoszeniu Konkursowym i będący adresem zwrotnym w prowadzonej komunikacji e-mailowej potwierdzającej otrzymanie Nagrody.

 

§6. Licencja 

 1. Organizator oraz Fundator Nagród zastrzega sobie prawo do wykorzystania zwycięskich Odpowiedzi w komunikacji marketingowej Organizatora (Fanpage, Profilu, oddzielne publikacje oraz na Stronie Internetowej Organizatora), a także w komunikacji marketingowej marki Dada (w mediach społecznościowych, na stronie internetowej marki Dada oraz innych materiałach reklamowych wyprodukowanych przez markę Dada).
 2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w myśl art. 919 Kodeksu Cywilnego i nabywcą majątkowych praw autorskich do Odpowiedzi będących utworem, w związku z którymi przyznana została Nagroda.
 3. Laureat Konkursu, akceptując warunki niniejszego Regulaminu, udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie licencji niewyłącznej na wykorzystanie Odpowiedzi na wskazanych poniżej polach eksploatacji wskazanych w §6 ust. 5 Regulaminu: jak również upoważnienia Organizatora do wykonywania w imieniu Laureata Konkursu osobistych praw autorskich do nagrodzonej Odpowiedzi.
 4. Licencja niewyłączna obejmująca prawa autorskie majątkowe oraz autorskie prawa zależne do Odpowiedzi obejmuje prawo Organizatora do:

a) utrwalania poprzez sporządzanie kopii Odpowiedzi oraz przenoszenie Odpowiedzi na wszelkiego rodzaju nośniki, jakąkolwiek techniką niezależnie od systemu, formatu i standardu,

b) zwielokrotniania Odpowiedzi, w tym sporządzenie kolejnych egzemplarzy materialnego nośnika dowolną techniką, w szczególności techniką poligraficzną,

c) wprowadzania Odpowiedzi do obrotu, jej sprzedaży, najmu, dzierżawy, odpłatnego lub nieodpłatnego udostępniania,

d) digitalizacji, wpisania do pamięci komputera, udostępnienia za pośrednictwem sieci komputerowych, w tym Internetu, intranetu i extranetu, utrwalenie, zwielokrotnienie za pomocą druku, technik reprograficznych, filmu, nagrania magnetofonowego, zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego, nośnika cyfrowego,

e) rozpowszechnia, w tym droga emisji telewizyjnej, prowadzonej w sposób satelitarny lub naziemny, oraz poprzez emisję w sieci Internet (w tym za pośrednictwem mediów społecznościowych),

f) inkorporowania Odpowiedzi do innych utworów, w tym łączenia jej z innymi Odpowiedziami,

g) wykorzystania, w sposób określony w niniejszym paragrafie poszczególnych elementów składających się na Odpowiedź, w tym łączenia takich elementów Odpowiedzi z innymi utworami,

h) wykorzystanie we wszelkiej działalności reklamowej/promocyjnej, takiej jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS,

i) publicznego udostępnienia Odpowiedzi w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

j) wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie przez osoby trzecie opracowań,

k) wyłącznego prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia nabytych praw na inne osoby.

5. W sytuacji, gdy Laureat złoży oświadczenie o odwołaniu licencji niewyłącznej do Odpowiedzi  traci on prawo do Nagrody. W sytuacji określonej w zdaniu poprzednim prawa do Nagrody pozostają w dyspozycji Organizatora, który uprawniony jest do jej przyznania (na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie) kolejnemu Uczestnikowi Konkursu.

6. Laureat udzielając licencji, o której mowa powyżej, zapewnia, że korzystanie przez Organizatora z nagrodzonej Odpowiedzi, w sposób określony w §6 ust. 1 i 4 Regulaminu nie będzie powodowało powstania roszczeń osób trzecich, w tym w zakresie wynagrodzenia z tytułu wykorzystania utworu lub artystycznego wykonania utworu.

 

§7. Reklamacje

 1. Każdy Uczestnik może składać Organizatorowi reklamację w związku z Konkursem. Reklamację należy zgłosić Organizatorowi pisemnie listem poleconym na adres Organizatora UPEVERMEDIA Sp. z o.o. pl. Solidarności 1/3/5, 53-661 Wrocław lub elektronicznie na adres e-mail: kontakt@epozytywnaopinia.pl, z dopiskiem: “Konkurs – Wyprawka? Pytamy Mamy” z podaniem adresu zwrotnego, na który ma być przesłana odpowiedź.
 2. Reklamacje można składać przez cały Czas Trwania Konkursu oraz przez okres 30 dni po ogłoszeniu wyników Konkursu.
 3. Organizator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania.
 4. O rozpatrzeniu reklamacji Organizator poinformuje Uczestnika Konkursu, który złożył reklamację na papierze lub innym trwałym nośniku.
 5. Postanowienia §7 w żaden sposób nie ograniczają praw przysługującym konsumentom. 

 

 §8.  Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu (zwanych dalej „Podmioty Danych Osobowych”) jest Organizator (zwany dalej także „Administrator”).
 2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Podmiotom Danych Osobowych przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
 3. Przetwarzanie danych osobowych Podmiotów Danych Osobowych (zwanych dalej „Dane Osobowe”) odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej zwanego „RODO”).
 4. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez Administratora danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy się kontaktować z Administratorem poprzez adres e-mail: kontakt@epozytywnaopinia.pl.  
 5. Dane Osobowe będą przetwarzane w celu:

a) organizacji i przeprowadzenia Konkursu,

b) wyłonienia i nagrodzenia Laureata,

c) wykorzystania Odpowiedzi w sposób określony w §6 Regulaminu, 

d) rozpoznania reklamacji,

e) prowadzenia księgowości oraz rozliczeń podatkowych (wyłącznie w zakresie Laureatów).

 6. Dane Osobowe będą przetwarzane poprzez następujące sposoby: 

a) zbieranie,

b) utrwalanie, opracowywanie, organizowanie, porządkowanie, adaptowanie, przeglądanie, łączenie, pobieranie,

c ) zmienianie modyfikowanie,

d) przechowywanie,

e) ujawnianie przez przesłanie oraz inne sposoby udostępniania,

f) usuwanie, niszczenie.

7. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), jako że przetwarzanie jest niezbędne dla przeprowadzenia Konkursu oraz wydania Nagród.

8. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych Laureatów jest także realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości oraz rozliczania podatków (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

9. Ponadto, przetwarzanie Danych Osobowych przez Administratora może być niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu pozasądowym (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

10. W zakresie celów wskazanych w ust. 5 powyżej, Administrator będzie przetwarzać następujące kategorie Danych Osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail Laureata w celu otrzymania Nagrody.

11. Do Danych Osobowych przekazanych Administratorowi dostęp mogą mieć podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora na podstawie odrębnych umów, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa. Dane Osobowe nie będą przekazywane przez Administratora poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

12. Okres przechowywania danych osobowych Uczestników Konkursu zależy od podstawy prawnej przetwarzania tych danych:

a) jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora polegający na przeprowadzeniu Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), dane te przechowywane są przez okres dwóch miesięcy po zakończeniu Konkursu,

b) w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny Administratora do przechowywania danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), dane te są przechowywane przez okres umożliwiający realizację tego obowiązku, wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

c) jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), dane te przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, a po jego zakończeniu do upływu okresu przedawnienia określonych roszczeń,

d) jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora polegający na możliwości wykorzystania nagrodzonych Odpowiedzi (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)), dane te będą przetwarzane przez okres 1 roku po zakończeniu Konkursu.

13. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

14. Podmiotom Danych Osobowych przysługują następujące prawa:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b) prawo do sprostowania swoich danych,

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach przewidzianych w RODO,

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

e) prawo do przenoszenia danych w przypadkach przewidzianych w RODO.

15. W celu wykonania powyższych uprawnień Podmiot Danych Osobowych, którego dane dotyczą, powinien wysłać wiadomość z odpowiednim żądaniem na adres poczty elektronicznej: kontakt@epozytywnaopinia.pl

16. Podmiotom Danych Osobowych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych) gdy Podmiot Danych Osobowych uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

17. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, to jest osobę, z którą można kontaktować się we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Podmiotu Danych Osobowych. Aby skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych należy  przesłać wiadomość na adres e-mail:  kontakt@epozytywnaopinia.pl.

 

§9. Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora, na Stronie Internetowej, do której link zamieszczony jest w ankiecie z Konkursem.
 2. Konkurs nie jest grą losową, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. i nie podlega regulacjom tam zawartym.
 3. Konkurs organizowany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.