Regulamin Klubu #MamyRecenzują

REGULAMIN KLUBU #MAMYRECENZUJĄ

Poniższy regulamin reguluje postanowienia związane z Klubem #MamyRecenzują, w kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują postanowienia Regulaminu.

 

§ 1.
Postanowienia ogólne

 1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

a) Organizator – zwany też Administratorem, to UPEVERMEDIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (adres siedziby i adres do doręczeń: pl. Solidarności 1/3/5 pok. 506, 53-661 Wrocław); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001016653; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, NIP: 8971917768; REGON: 524352532.

b) Użytkownik – osoba fizyczna, wykazująca chęć przystąpienia do procesu Rejestracji i Klubu #MamyRecenzują.

c) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której szczególne przepisy przyznają zdolność prawną, zlecająca Organizatorowi przeprowadzenie Testu lub innej akcji marketingowej.

d) Recenzent – pełnoletnia osoba fizyczna, która dokonała Rejestracji do Klubu Mamy Recenzują za pomocą formularza rejestracyjnego. 

e) Akcja – konkurs, prowadzony przez Organizatora, stanowiący rekrutację Testerów do Testu.

f) Tester – Recenzent, który został wybrany przez Organizatora w ramach Akcji do udziału w danym Teście.

g) Test – działanie prowadzone przez Organizatora na zlecenie Klienta, polegające na testowaniu i badaniu opinii o Produktach oraz ich stosowaniu. Celem Testu jest poznanie opinii Testerów o Produktach.

h) Opinia – opinia wystawiona przez Testera po przetestowaniu Produktu.

i) Produkt lub Produkty – produkt lub produkty ufundowane przez Klienta, przekazywane Testerom, będące przedmiotem Testu.

j) Rejestracja – proces pozwalający na zapisanie się do Klubu #MamyRecenzują – bazy użytkowników wyrażających chęć na udział w Akcjach.

k) Klub – Klub #MamyRecenzują, baza użytkowników, którzy dokonali Rejestracji. 

l) Strona internetowa – strona internetowa zawierająca informacje na temat Klubu Mamy Recenzują, dostępna pod adresem: https://mamyrecenzuja.epozytywnaopinia.pl/.

 

§ 2.
Rejestracja i Formularz Rejestracyjny

 1. W celu dokonania Rejestracji tj. zapisanie się do Klubu #MamyRecenzują należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na Stronie internetowej pod adresem: https://mamyrecenzuja.epozytywnaopinia.pl/.
 2. Aby rejestracja została dokonana użytkownik zainteresowany przystąpieniem do Klubu #MamyRecenzują musi udzielić odpowiedzi na zestaw pytań, w tym podanie swoich danych kontaktowych tj. Imię i Nazwisko, adres email do korespondencji mailowej i miejscowość, a także pytania doprecyzowujące pozostałe dane zawarte w formularzu rejestracyjnym. Do dokończenia procesu rejestracji niezbędne jest wyrażenie zgody na zapis do newsletteru, celem umożliwienia kontaktu drogą elektroniczną i przesłanie formularza za pomocą przycisku “Prześlij”. 
 3. Po dokonaniu przez użytkownika czynności opisanych w §2. ust.2  następuje zapis do bazy Recenzentów i przystąpienie do klubu #MamyRecenzują tj. Rejestracja.  

 

§ 3.
Rezygnacja z Rejestracji i uczestnictwa w Klubie

 1. Recenzent może w wybranym przez siebie momencie zrezygnować z Rejestracji, a tym samym z uczestnictwa w Klubie #MamyRecenzują. W tym celu należy zgłosić chęć wypisania się z Klubu poprzez wysłanie wiadomości email Organizatorowi na adres mailowy: kontakt@epozytywnaopinia.pl w treści wyraźnie zaznaczając zgłoszenie wypisania się z Klubu. 
 2. Wiadomość email Recenzenta zgłaszająca wypisanie się z Klubu musi zostać wysłana z adresu mailowego podanego jako kontaktowy podczas procesu Rejestracji w formularzu rejestracyjnym.
 3. Organizator w terminie do 5 dni roboczych dokona usunięcia danych kontaktowych Recenzenta z bazy kontaktowej użytkowników zapisanych do Klubu. 
 4. Recenzent zostanie poinformowany o potwierdzeniu usunięcia swoich danych z bazy kontaktowej Recenzentów.  
 5. Rezygnacja z Rejestracji do Klubu pozostaje bez wpływu na obowiązywanie licencji do Opinii opublikowanych w ramach Klubu #MamyRecenzują i innych udzielonych na podstawie § 6. poniżej.
 6. Wypowiedzenie licencji do Opinii następuje na zasadach określonych w § 6.    
 7. Organizator może usunąć zgłoszenie rejestracyjne tj. uczestnictwo w Klubie z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku, gdy uzyska wiarygodną informację o tym, że: 

a) zachowanie Recenzenta lub Opinie są bezprawne, obraźliwe, wulgarne naruszające niniejszy Regulamin lub inne regulaminy, 

b) zachowanie Recenzenta lub Opinie narusza dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego, 

c) Recenzent wykorzystuje Serwis do prowadzenia niedozwolonej reklamy, celów sprzecznych z ich przeznaczeniem lub sprzecznych z prawem, 

d) Recenzent swoim zachowaniem może stanowić zagrożenie dla innych osób,

e) Recenzent wyłoniony jako Tester w Akcji, nie wywiąże się z testowania produktu i nie dostarczy w formularzu testowym opinii o testowanym produkcie.

8. Organizator może dokonać zamknięcia lub czasowego zawieszenia funkcjonowania Klubu i przeprowadzania Akcji w przypadku podjęcia decyzji o zakończeniu świadczenia danej usługi. W takim wypadku Administratora zobowiązuje się do poinformowania Recenzentów o tym fakcie z określeniem dalszych kroków postępowania. 

 

§ 4.
Przeprowadzanie Akcji i wybór Testerów do Testu.

 1. W Teście może wziąć udział Recenzent, tj. osoba, która dokonała Rejestracji. Organizator Akcji zastrzega, że oprócz warunków wskazanych w ust. 5 poniżej, w zależności od rodzaju Produktu wymagać może również spełnienia dodatkowych kryteriów np.: określonego wieku dziecka, potrzeb pielęgnacyjnych, wcześniejszego uczestnictwa w Testach (ze szczególnym uwzględnieniem wypełnienia ankiety po Teście zgodnie z harmonogramem i pozostawienia Opinii), braku stwierdzenia łamania Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego jak również innych kryteriów wybranych przez Organizatora.
 2. W Teście nie może brać udziału pracownik, przedstawiciel, współpracownik i członek organów Organizatora lub Klienta. Pod pojęciem pracowników rozumie się osoby działające na rzecz podmiotów je zatrudniających bez względu na podstawę prawną zatrudnienia.
 3. Każdy Recenzent może wziąć udział w Akcji do danego Testu tylko jeden raz.
 4. Organizator każdorazowo przesyła na adres email Recenzenta wiadomość o nowych Akcjach i Testach zawierającą w szczególności informacje dotyczące: czasu trwania Akcji i Testu oraz terminów zgłoszeń do Akcji, liczby Testerów, którzy mogą zostać wyłonieni w Akcji i tym samym wziąć udział w Teście, nazwę i opis Produktów, które można wygrać w Akcji, przebiegu Akcji i Testu, terminu wypełniania ankiety i zamieszczania Opinii.
 5. W celu wzięcia udziału w Akcji (czyli konkursie stanowiącym rekrutację do Testu) Recenzent powinien:
  1. a) wypełnić formularz zgłoszeniowy do Testu, który zostanie przesłany drogą mailową,
  2. b) udzielić odpowiedzi na pytania stanowiące część formularza zgłoszeniowego;
  3. c) udzielić wymaganych zgód dot. przetwarzania danych osobowych;
  4. d) skutecznie przesłać formularz, poprzez zakończenie jego uzupełniania.
 6. Spośród wszystkich poprawnie przesłanych odpowiedzi za pomocą formularza zgłoszeniowego, Organizator wybierze najlepsze odpowiedzi w liczbie każdorazowo wskazanej w ogłoszeniu o Teście. Przy wyborze najlepszych odpowiedzi Organizator będzie się kierować własnym uznaniem, biorąc pod uwagę adekwatność odpowiedzi, walory artystyczne odpowiedzi, w szczególności oryginalność i pomysłowość Recenzenta – autora odpowiedzi. Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia.
 7. Laureatami Akcji, czyli Testerami zakwalifikowanymi do udziału w Teście w liczbie każdorazowo wskazanej w ogłoszeniu o Teście zostaną Recenzenci, spełniający kryteria, o których mowa w ust. 1 powyżej oraz których odpowiedzi na pytania zostaną uznane przez Organizatora za najlepsze zgodnie z ust. 6 powyżej. 
 8. Testerzy zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu się do Testu za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres mailowy podany przy Rejestracji.
 9. Produkty zostaną wysłane do Testerów pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora lub Klienta pod adres podany w formularzu zgłoszeniowym do Testu, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Testerów o wygranej.
 10. W przypadku nie podjęcia przez Testera Produktów w terminie 14 dni od dnia postawienia ich do dyspozycji Testera, prawo do nagrody wygasa.
 11. W przypadku, jeżeli wartość każdego z Produktów nie przekroczy kwoty 2000 zł, będą one objęte zwolnieniem z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2010 r. nr 51, poz. 307).
 12. Produkty otrzymane przez Testerów od Organizatora nie są przeznaczone do dalszej odsprzedaży.  
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności względem Testerów, ani osób, którym Tester przekazał produkt do używania, za działanie Produktów. Tester każdorazowo ma obowiązek zapoznać się z treścią informacji dołączonych lub zamieszczonych na opakowaniu Produktu, w tym wskazaniami i przeciwwskazaniami do ich używania. W przypadku wątpliwości w zakresie stosowania danego Produktu, Tester powinien skontaktować się ze specjalistą, w tym lekarzem lub farmaceutą. Po więcej informacji na temat działania danego Produktu Tester może zwrócić się również do producenta Produktu pod adresem lub numerem wskazanym przez niego na opakowaniu.

 

§ 5.
Przeprowadzenie Testu

 1. Test polega na przetestowaniu przez Testera otrzymanych Produktów i przekazaniu Organizatorowi opinii dotyczącej produktów. 
 2. W celu przekazania opinii Tester otrzyma za pośrednictwem wiadomości mailowej wysłanej na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym do Testu link do ankiety, którą zobowiązany jest wypełnić w terminie wskazanym w ogłoszeniu o Teście.
 3. W przypadku, jeżeli Tester nie wypełni ankiety Organizator może wykluczyć Testera z grona osób, które mogą zostać zakwalifikowane do kolejnych Testów.
 4. Wystawienie opinii przez Testera jest równoznaczne z jego oświadczeniem o przetestowaniu Produktu. 
 5. Opinia musi spełniać wymogi obowiązującego prawa oraz odzwierciedlać rzetelnie faktyczne odczucia Testera po przetestowaniu Produktu. 
 6. Tester ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść opublikowanej Opinii. 

 

§ 6.
Licencja

 1. Przesłanie ankiety do Testu przez Testera jest równoznaczne z oświadczeniem, że:

a) jest on jedynym autorem Opinii, 

b) Opinia nie narusza praw osób trzecich,

c) przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Opinii.

2. Z chwilą opublikowania Opinii we wskazanym przez Organizatora miejscu Tester udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, nieodpłatnej licencji do Opinii, na czas nieokreślony z prawem do sublicencji, w szczególności na rzecz producenta Produktu, którego dotyczy Opinia, w tym udzielania sublicencji dalszych, na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Opinii, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Opinie utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c) w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

d) wykorzystanie Opinii i ich fragmentów dla potrzeb prowadzenia promocji i reklamy we wszystkich formach reklamy i promocji, w tym: w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, zewnętrznej i internetowej, na stronach internetowych, mediach społecznościowych oraz serwisach mobilnych, produktach, gadżetach i materiałach promocyjno-reklamowych, w postaci plakatów wielkopowierzchniowych, na tablicach i standach reklamowych, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym ust. 3).

3. Tester udziela Organizatorowi nieodpłatnego prawa do wykonywania autorskiego prawa zależnego do opracowań Opinii wraz z prawem do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do opracowań Opinii, w tym do tłumaczenia Opinii na języki obce, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 powyżej. 

4. W ramach udzielonej licencji Organizator jest uprawniony do wykorzystania Opinii w całości lub w wybranej przez siebie części lub częściach.

5. Tester oświadcza, że upoważnia Organizatora do nieodpłatnego wykonywania w jego imieniu następujących autorskich praw osobistych w stosunku do Opinii lub utworu zależnego od Opinii, jak również ich części w zakresie: (a) prawa do nienaruszalności treści i formy; (b) prawa do decydowania o pierwszym udostępnieniu nieograniczonej liczbie osób, (c) prawa do oznaczania utworu imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem autora utworu, prawa do udostępniania go anonimowo, (d) nadzoru nad sposobem korzystania.

6. Tester ponosi wyłączną odpowiedzialność za opublikowaną przez niego Opinię. W przypadku wystąpienia osoby trzeciej lub podmiotu trzeciego przeciwko Organizatorowi z roszczeniami pozostającymi w związku z rozporządzaniem lub korzystaniem przez Organizatora z Opinii, Tester zobowiązuje się zwolnić Organizatora w trybie art. 392 Kodeksu cywilnego od obowiązku świadczenia na rzecz osoby lub podmiotu trzeciego z powyższych tytułów. 

 

§ 7.
Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Recenzentów (zwanych dalej „Podmioty Danych Osobowych”) jest Organizator (zwany dalej także „Administrator”).
 2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Recenzenta do Klubu. Podmiotom Danych Osobowych przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
 3. Przetwarzanie danych osobowych Podmiotów Danych Osobowych (zwanych dalej „Dane Osobowe”) odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej zwanego „RODO”).
 4. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez Administratora danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy się kontaktować z Administratorem poprzez adres e-mail: kontakt@epozytywnaopinia.pl.
 5. Dane Osobowe będą przetwarzane w celu:
 1. a) organizacji i przeprowadzenia Akcji wśród Recenzentów,
 2. b) wyłonienia Testerów,
 3. c) wykorzystania Opinii w sposób określony w §6 Regulaminu.
 1. Dane Osobowe będą przetwarzane poprzez następujące sposoby: 
 1. a) zbieranie,
 2. b) utrwalanie, opracowywanie, organizowanie, porządkowanie, adaptowanie, przeglądanie, łączenie, pobieranie,
 3. c) zmienianie modyfikowanie,
 4. d) przechowywanie,
 5. e) ujawnianie przez przesłanie oraz inne sposoby udostępniania,
 6. f) usuwanie, niszczenie.
 1. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), jako że przetwarzanie jest niezbędne dla przeprowadzenia Akcji oraz przekazania Produktów do Testów.
 2. Ponadto, przetwarzanie Danych Osobowych przez Administratora może być niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu pozasądowym (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 3. W zakresie celów wskazanych w ust. 5 powyżej, Administrator będzie przetwarzać następujące kategorie Danych Osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail, adres doręczenia Produktu, wiek posiadanego dziecka / dzieci.
 4. Do Danych Osobowych przekazanych Administratorowi dostęp mogą mieć podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora na podstawie odrębnych umów, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa. Dane Osobowe nie będą przekazywane przez Administratora poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 5. Okres przechowywania danych osobowych Recenzentów zależy od podstawy prawnej przetwarzania tych danych:
 1. a) jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora polegający na przeprowadzeniu Akcji (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), dane te przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji Akcji.
 2. b) w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny Administratora do przechowywania danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), dane te są przechowywane przez okres umożliwiający realizację tego obowiązku, wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 3. c) jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), dane te przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji Akcji, a po jego zakończeniu do upływu okresu przedawnienia określonych roszczeń,
 4. d) jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora polegający na możliwości wykorzystania Opinii (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)), dane te będą przetwarzane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 2. Podmiotom Danych Osobowych przysługują następujące prawa:
 1. a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. b) prawo do sprostowania swoich danych,
 3. c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach przewidzianych w RODO,
 4. d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 5. e) prawo do przenoszenia danych w przypadkach przewidzianych w RODO.
 1. W celu wykonania powyższych uprawnień Podmiot Danych Osobowych, którego dane dotyczą, powinien wysłać wiadomość z odpowiednim żądaniem na adres poczty elektronicznej: kontakt@epozytywnaopinia.pl. 
 2. Podmiotom Danych Osobowych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych) gdy Podmiot Danych Osobowych uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, to jest osobę, z którą można kontaktować się we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Podmiotu Danych Osobowych. Aby skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych należy  przesłać wiadomość na adres e-mail: kontakt@epozytywnaopinia.pl.